Uroš Brzaković, predsednik Centra za sprečavanje nesreća, uspešno je završio obuku i položio ispit za vršenje inspekcijskih pregleda prostora za igru dece, čime je postao prvi sertifikovani inspektor za prostore za igru dece u Srbiji. Teorijski i praktični deo obuke održan je u Londonu, u organizaciji britanskog Kraljevskog udruženja za sprečavanje nesreća (RoSPA) i Međunarodnog registra inspektora za igru (RPii).

Programom obuke obuhvaćeni su inspekcijski pregledi svih vrsta prostora za igru dece: dečija igrališta, avantura parkovi, skejt parkovi, BMX staze, kao i sportski tereni u okviru školskih dvorišta dr. Sama obuka je podeljena na nekoliko zasebnih celina i podrazumeva upoznavanje sa standardima koji se odnose na sve prostore za igru dece, procenu rizika na samoj lokaciji uključujući dopunske sadržaje (saobraćaj, ograde, vegetaciju, prilazne staze, klupe, kante za smeće i dr ..) i izveštavanje (pisanje izveštaja o izvršenom inspekcijskom pregledu).

Praktični deo obuke i ispita je organizovan na lokalnom dečijem igralištu, a kandidati su imali za zadatak da nezavisno izvrše pregled i izrade izveštaj o izvršenom inspekcijskom pregledu, sa naloženim merama (popravkama) i rokom za njihovo otklanjanje.

Sama činjenica da u Srbiji konačno imamo sertifikovanog inspektora za prostore za igru dece, a moramo napomenuti da ih u Velikoj Britaniji ima nekoliko hiljada, u susednoj Hrvatskoj preko dvesta, navodi nas na razmišljanje u kom pravcu ići dalje i kako definisati, odnosno urediti ceo sistem kontrolisanja prostora za igru dece.

Iskustvo iz evropskih zemalja nam govori da su nosioci svih inspekcijskih pregleda upravo sertifikovani inspektori, koji svojom stručnošću, stečenim kompetencijama i iskustvom, garantuju valjanost i validnost samog pregleda/izveštaja, bilo da ih rade u ime vlasnika, rukovaoca ili pak nekog kontrolnog tela.

U tom smislu, CSN će već od narednog meseca u skladu sa Pravilnikom o stručnom usavršavanju CSN i programom polaganja RoSPA, organizovati obuke namenjene vlasnicima i rukovaocima prostora za igru dece, odnosno zaposlenima u organima lokalne samouprave, javnim komunalnim preduzećima, školskim i predškolskim ustanovama, komunalnim inspektorima i policajcima, kao i drugim zainteresovni ustanovama i pojedincima.

Za sada su pripremljene dve vrste obuka (stručna usavršavanja): Upravljanje prostorima za igru dece, namenjena rukovodiocima, menadžerima, projektantima i dr. i Inspekcijski pregledi prostora za igru dece, namenjena rukovodiocima i zaposlenima u službama kontrole i održavanja, nakon koje kandidati mogu steći zvanje inspektora za vršenje inspekcijskih pregleda (rutinski i operativni).

Naš stav je da se više ne sme čekati da i dalje padaju golovi i koševi na decu, da se ruše rekviziti na naduvavanje, a da deca posle igre umesto kući odlaze u domove zdravlja.

PROSTORI ZA IGRU DECE MORAJU BITI BEZBEDNI ONOLIKO KOLIKO JE NEOPHODNO, A NE ONOLIKO КOLIKO JE MOGUĆE.